BLOG BKHOST / Chưa được phân loại (page 4)

Chưa được phân loại

Thiết lập tường lửa với CSF

Firewall thì trong các hệ điều hành đã có sẵn nên đáng lý ra mình không gộp vào serie Centminmod này. Tuy nhiên mặc định Centminmod đã thiết lập sẵn …

Xem tiếp »

Hiển thị băng thông từng process bằng Nethogs

1. Cài đặt EPEL repo -Trên CentOS 5: # cd /tmp # wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm # rpm -ivh epel-release-5-4.noarch.rpm -Trên CentOS 6: # cd /tmp # wget http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/fedora/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm # rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm Hosting windows …

Xem tiếp »

50 câu lệnh Linux phải nhớ

1, clear: làm sạch cửa sổ dòng lệnh 2, ls tenthumuc: Liệt kê nội dung bên trong một thư mục 3, cat tentaptin: Hiển thị nội dung của một tập …

Xem tiếp »