BLOG BKHOST / Cloud VPS / Hướng dẫn cấu hình IP tĩnh trên Centos 7

Hướng dẫn cấu hình IP tĩnh trên Centos 7

Centos-Logo

Question:

How to switch from Dynamic to static in my CentOS 7?

Answer:

Before to convert from dynmic to static, please make an copy of resolv.conf under etc folder.

cp /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.backup

1 – Please edit “/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3”.

TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
PEERDNS=yes
PEERROUTES=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPADDR=10.1.1.200
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
NAME=enp0s3
UUID=75a170ba-6bfa-4553-8070-e658eb8ffb1e
ONBOOT=yes

save and exit.

2 – Set gateway and networking

vi /etc/sysconfig/network
#add  
NETWORKING=yes
HOSTNAME=unixmen-centos7
GATEWAY=10.1.1.253

save and exit.

3 Restart your network or reboot

4 – Restore the resolv.conf backup file.

Check your network again:

[root@localhost ~]# ip  a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7a:7a:3f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.1.1.200/8 brd 10.255.255.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe7a:7a3f/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
[root@localhost ~]#

5 – PING

[root@localhost ~]# ping  google.nl
PING google.nl (173.194.65.94) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ee-in-f94.1e100.net (173.194.65.94): icmp_seq=1 ttl=48 time=7.20 ms
64 bytes from ee-in-f94.1e100.net (173.194.65.94): icmp_seq=2 ttl=48 time=7.61 ms
64 bytes from ee-in-f94.1e100.net (173.194.65.94): icmp_seq=3 ttl=48 time=7.22 ms
64 bytes from ee-in-f94.1e100.net (173.194.65.94): icmp_seq=4 ttl=48 time=7.87 ms
64 bytes from ee-in-f94.1e100.net (173.194.65.94): icmp_seq=5 ttl=48 time=7.49 ms

Done.

About admin

XEM THÊM

Cùng các chuyên gia tìm lời giải đáp về VPS là gì?

Các chuyên gia giải đáp VPS là gì – Vai trò của VPS là gì?

Bạn luôn muốn tìm hiểu VPS là gì nhưng vẫn chưa tìm được lời giải …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *