BLOG BKHOST / Email Google Apps / Hướng dẫn cài đặt zimbra mail server

Hướng dẫn cài đặt zimbra mail server

Zimbra là hệ thống mail server open source, nó đem đến những lợi ích vô giá cho các nhà quản trị hệ thống, cho máy chủ thư điện tử đang phát triển hiện nay như Mac và Linux. Dưới đây Bkhost sẽ hướng dẫn cài đặt Zimbra mail server theo domain phục vụ cho doanh nghiệp nhỏ trên VPS.

Hướng dẫn cài đặt zimbra mail server

Hướng dẫn cài đặt Zimbra mail server

Hướng dẫn cài đặt Zimbra mail server

Zimbra là một trong những ứng dụng mail mã nguồn mở miễn phí rất nổi tiếng, là một giải pháp hoàn chỉnh tổng thể để triển khai email server với rất nhiều tính năng và tiện ích, Zimbra đã được rất nhiều đơn vị lựa chọn là mã nguồn nền tảng để triển khai hệ thống email doanh nghiệp hoạt động ổn định và tin cậy cao.

Cấu hình server VPS tối thiểu

Ram: 2G

HDD: 200G

IP: 103.57.220.46

Domain: kites.com.vn

Mail domain: mail.kites.com.vn

Chèn hình ảnh vào chữ ký trong gmail đơn giản.

Cài đặt

Bước 1

Trỏ domain về server.

Hướng dẫn cài đặt zimbra mail server

Trỏ domain về server

Bước 2

Thực hiện SSH vào máy chủ

2.1 – Đổi host name

# vi /etc/hosts

Hướng dẫn cài đặt zimbra mail server

Đổi host name

# hostnamectl set-hostname new-hostnname

Sau khi thay đổi cần phải reboot lại server và kiểm tra lại kết quả khi máy chủ đã hoạt động trở lại.

2.2 – Update lại VPS đảm bảo các bản vá đã được update mới nhất.
[root@mail ~]# yum update -y

2.3 – Tiếp theo, tạo 1 thư mục chứa file cài đặt và tải về bản cài đặt của Zimbra về server

Link : https://www.zimbra.com/downloads/zimbra-collaboration-open-source/archives/

Hướng dẫn cài đặt zimbra mail server

Tạo thư mục chứa file cài đặt

Coppy link đường dẫn để tải bản cài đặt về

[root@mail ~]# mkdir zimbrainstall
[root@mail ~]# cd zimbrainstall
[root@mail ~]# wget https://files.zimbra.com/downloads/8.7.0_GA/zcs-8.7.0_GA_1659.RHEL7_64.20160628202714.tgz

2.4 Giải nén file vừa mới tải về
[root@mail ~]# tar zxvf zcs-*.tgz
Di chuyển vào thư mục vừa mới giải nén
[root@mail ~]# cd zcs-*

Chạy lệnh sau để bắt đầu tiến trình cài đặt

[root@mail ~]# ./install.sh –platform-override

Khi tiến trình cài đặt bắt đầu, các bạn sẽ cần phải chấp nhận các thỏa thuận cấp phép bằng cách nhấn phím Y ở mỗi hộp giấy phép. Khi các bạn đến phần ‘Select packages to install’ các bạn chỉ cần nhấn vào ở mỗi tùy chọn mà sẽ chọn các giá trị mặc định.

Operations logged to /tmp/install.log.xD4sSvlE
Checking for existing installation…
zimbra-ldap…NOT FOUND
zimbra-logger…NOT FOUND
zimbra-mta…NOT FOUND
zimbra-dnscache…NOT FOUND
zimbra-snmp…NOT FOUND
zimbra-store…NOT FOUND
zimbra-apache…NOT FOUND
zimbra-spell…NOT FOUND
zimbra-convertd…NOT FOUND
zimbra-memcached…NOT FOUND
zimbra-proxy…NOT FOUND
zimbra-archiving…NOT FOUND
zimbra-core…NOT FOUND

———————————————————————-
PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE USING THE SOFTWARE.
SYNACOR, INC. (“SYNACOR”) WILL ONLY LICENSE THIS SOFTWARE TO YOU IF YOU
FIRST ACCEPT THE TERMS OF THIS AGREEMENT. BY DOWNLOADING OR INSTALLING
THE SOFTWARE, OR USING THE PRODUCT, YOU ARE CONSENTING TO BE BOUND BY
THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THIS
AGREEMENT, THEN DO NOT DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE PRODUCT.

License Terms for this Zimbra Collaboration Suite Software:
https://www.zimbra.com/license/zimbra-public-eula-2-6.html
———————————————————————-

Do you agree with the terms of the software license agreement? [N] y <<=

Checking for installable packages

Found zimbra-core
Found zimbra-ldap
Found zimbra-logger
Found zimbra-mta
Found zimbra-dnscache
Found zimbra-snmp
Found zimbra-store
Found zimbra-apache
Found zimbra-spell
Found zimbra-memcached
Found zimbra-proxy

Use Zimbra’s package repository [Y] y <<=
Importing Zimbra GPG key
Configuring package repository

Select the packages to install

Install zimbra-ldap [Y] y <<=

Install zimbra-logger [Y] y <<=

Install zimbra-mta [Y] y <<=

Install zimbra-dnscache [Y] y <<=

Install zimbra-snmp [Y] y <<=

Install zimbra-store [Y] y <<=

Install zimbra-apache [Y] y <<=

Install zimbra-spell [Y] y <<=

Install zimbra-memcached [Y] y <<=

Install zimbra-proxy [Y] y <<=
Checking required space for zimbra-core
Checking space for zimbra-store
Checking required packages for zimbra-store
zimbra-store package check complete.

Installing:
zimbra-core
zimbra-ldap
zimbra-logger
zimbra-mta
zimbra-dnscache
zimbra-snmp
zimbra-store
zimbra-apache
zimbra-spell
zimbra-memcached
zimbra-proxy

The system will be modified. Continue? [N] y <<=

Removing /opt/zimbra
Removing zimbra crontab entry…done.
Cleaning up zimbra init scripts…done.
Cleaning up /etc/security/limits.conf…done.

Finished removing Zimbra Collaboration Server.

Installing packages

Local packages zimbra-core zimbra-ldap zimbra-logger zimbra-mta zimbra-dnscache zimbra-snmp zimbra-store zimbra-apache zimbra-spell zimbra-proxy selected for installation
Monitor /tmp/install.log.xD4sSvlE for package installation progress
Remote package installation started
Installing zimbra-core-components zimbra-ldap-components zimbra-mta-components zimbra-dnscache-components zimbra-snmp-components zimbra-store-components zimbra-apache-components zimbra-spell-components zimbra-memcached zimbra-proxy-components….
done
Local package installation started
Installing zimbra-core zimbra-ldap zimbra-logger zimbra-mta zimbra-dnscache zimbra-snmp zimbra-store zimbra-apache zimbra-spell zimbra-proxy…done
Operations logged to /tmp/zmsetup.20160811-181156.log
Installing LDAP configuration database…done.
Setting defaults…

DNS ERROR resolving MX for mail.kites.com.vn
It is suggested that the domain name have an MX record configured in DNS
Enter domain name? [Yes] kites.com.vn <<=
done.
Checking for port conflicts
Port conflict detected: 25 (zimbra-mta)
Port conflict detected: 25 (zimbra-mta)
Port conflicts detected! – Press Enter/Return key to continue

Main menu

Common Configuration:

 • zimbra-ldap: Enabled
 • zimbra-logger: Enabled
 • zimbra-mta: Enabled
 • zimbra-dnscache: Enabled
 • zimbra-snmp: Enabled
 • zimbra-store: Enabled

+Create Admin User: yes
+Admin user to create: admin@mail.kites.com.vn
******* +Admin Password UNSET
+Anti-virus quarantine user: virus-quarantine.finuy0pjm2@mail.kites.com.vn
+Enable automated spam training: yes
+Spam training user: spam.biwgithay@mail.kites.com.vn
+Non-spam(Ham) training user: ham.i0z1dltvq@mail.kites.com.vn
+SMTP host: mail.kites.com.vn
+Web server HTTP port: 8080
+Web server HTTPS port: 8443
+Web server mode: https
+IMAP server port: 7143
+IMAP server SSL port: 7993
+POP server port: 7110
+POP server SSL port: 7995
+Use spell check server: yes
+Spell server URL: http://mail.kites.com.vn:7780/aspell.php
+Enable version update checks: TRUE
+Enable version update notifications: TRUE
+Version update notification email: admin@mail.kites.com.vn
+Version update source email: admin@mail.kites.com.vn
+Install mailstore (service webapp): yes
+Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes

zimbra-spell: Enabled

zimbra-proxy: Enabled

Default Class of Service Configuration:

Save config to file

Expand menu

Quit

Address unconfigured (**) items (? – help) 7 <<=

Store configuration

 • Status: Enabled
 • Create Admin User: yes
 • Admin user to create: admin@mail.kites.com.vn
 • Admin Password UNSET
 • Anti-virus quarantine user: virus-quarantine.finuy0pjm2@mail.kites.com.vn
 • Enable automated spam training: yes
 • Spam training user: spam.biwgithay@mail.kites.com.vn
 • Non-spam(Ham) training user: ham.i0z1dltvq@mail.kites.com.vn
 • SMTP host: mail.kites.com.vn
 • Web server HTTP port: 8080
 • Web server HTTPS port: 8443
 • Web server mode: https
 • IMAP server port: 7143
 • IMAP server SSL port: 7993
 • POP server port: 7110
 • POP server SSL port: 7995
 • Use spell check server: yes
 • Spell server URL: http://mail.kites.com.vn:7780/aspell.php
 • Enable version update checks: TRUE
 • Enable version update notifications: TRUE
 • Version update notification email: admin@mail.kites.com.vn
 • Version update source email: admin@mail.kites.com.vn
 • Install mailstore (service webapp): yes
 • Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes

Select, or ‘r’ for previous menu [r] 4 <<=

Password for admin@mail.kites.com.vn (min 6 characters): [PVFcVwqt7c] abcd@123 <<= Nhập mật khẩu email admin

Store configuration

 • Status: Enabled
 • Create Admin User: yes
 • Admin user to create: admin@mail.kites.com.vn
 • Admin Password set
 • Anti-virus quarantine user: virus-quarantine.finuy0pjm2@mail.kites.com.vn
 • Enable automated spam training: yes
 • Spam training user: spam.biwgithay@mail.kites.com.vn
 • Non-spam(Ham) training user: ham.i0z1dltvq@mail.kites.com.vn
 • SMTP host: mail.kites.com.vn
 • Web server HTTP port: 8080
 • Web server HTTPS port: 8443
 • Web server mode: https
 • IMAP server port: 7143
 • IMAP server SSL port: 7993
 • POP server port: 7110
 • POP server SSL port: 7995
 • Use spell check server: yes
 • Spell server URL: http://mail.kites.com.vn:7780/aspell.php
 • Enable version update checks: TRUE
 • Enable version update notifications: TRUE
 • Version update notification email: admin@mail.kites.com.vn
 • Version update source email: admin@mail.kites.com.vn
 • Install mailstore (service webapp): yes
 • Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes
 • Select, or ‘r’ for previous menu [r] r <<=

Main menu

Common Configuration:

 • zimbra-ldap: Enabled
 • zimbra-logger: Enabled
 • zimbra-mta: Enabled
 • zimbra-dnscache: Enabled
 • zimbra-snmp: Enabled
 • zimbra-store: Enabled
 • zimbra-spell: Enabled
 • zimbra-proxy: Enabled
 • Default Class of Service Configuration:
 • Save config to file
 • Expand menu
  Quit

*** CONFIGURATION COMPLETE – press ‘a’ to apply
Select from menu, or press ‘a’ to apply config (? – help) a <<=
Save configuration data to a file? [Yes] yes <<=
Save config in file: [/opt/zimbra/config.23729] yes <<=
Saving config in yes…done.
The system will be modified – continue? [No] yes <<=
Operations logged to /tmp/zmsetup.20160811-181156.log
Setting local config values…done.
Initializing core config…Setting up CA…done.
Deploying CA to /opt/zimbra/conf/ca …done.
Creating SSL zimbra-store certificate…done.
Creating new zimbra-ldap SSL certificate…done.
Creating new zimbra-mta SSL certificate…done.
Creating new zimbra-proxy SSL certificate…done.
Installing mailboxd SSL certificates…done.
Installing MTA SSL certificates…done.
Installing LDAP SSL certificate…done.
Installing Proxy SSL certificate…done.
Initializing ldap…done.
Setting replication password…done.
Setting Postfix password…done.
Setting amavis password…done.
Setting nginx password…done.
Setting BES searcher password…done.
Creating server entry for mail.kites.com.vn…done.
Setting Zimbra IP Mode…done.
Saving CA in ldap…done.
Saving SSL Certificate in ldap…done.
Setting spell check URL…done.
Setting service ports on mail.kites.com.vn…done.
Setting zimbraFeatureTasksEnabled=TRUE…done.
Setting zimbraFeatureBriefcasesEnabled=TRUE…done.
Checking current setting of zimbraReverseProxyAvailableLookupTargets
Querying LDAP for other mailstores
Searching LDAP for reverseProxyLookupTargets…done.
Adding mail.kites.com.vn to zimbraReverseProxyAvailableLookupTargets
Setting Master DNS IP address(es)…done.
Setting DNS cache tcp lookup preference…done.
Setting DNS cache udp lookup preference…done.
Setting DNS tcp upstream preference…done.
Setting TimeZone Preference…done.
Initializing mta config…done.
Setting services on mail.kites.com.vn…done.
Adding mail.kites.com.vn to zimbraMailHostPool in default COS…done.
Creating domain mail.kites.com.vn…done.
Setting default domain name…done.
Creating domain mail.kites.com.vn…already exists.
Creating admin account admin@mail.kites.com.vn…done.
Creating root alias…done.
Creating postmaster alias…done.
Creating user spam.biwgithay@mail.kites.com.vn…done.
Creating user ham.i0z1dltvq@mail.kites.com.vn…done.
Creating user virus-quarantine.finuy0pjm2@mail.kites.com.vn…done.
Setting spam training and Anti-virus quarantine accounts…done.
Initializing store sql database…done.
Setting zimbraSmtpHostname for mail.kites.com.vn…done.
Configuring SNMP…done.
Setting up syslog.conf…done.
Starting servers…done.
Installing common zimlets…
com_zimbra_mailarchive…done.
com_zimbra_phone…done.
com_zimbra_ymemoticons…done.
com_zimbra_cert_manager…done.
com_zimbra_attachcontacts…done.
com_zimbra_webex…done.
com_zimbra_email…done.
com_zimbra_viewmail…done.
com_zimbra_bulkprovision…done.
com_zimbra_proxy_config…done.
com_zimbra_date…done.
com_zimbra_attachmail…done.
com_zimbra_srchhighlighter…done.
com_zimbra_clientuploader…done.
com_zimbra_adminversioncheck…done.
com_zimbra_url…done.
com_zimbra_tooltip…done.
Finished installing common zimlets.
Restarting mailboxd…done.
Creating galsync account for default domain…done.

You have the option of notifying Zimbra of your installation.
This helps us to track the uptake of the Zimbra Collaboration Server.
The only information that will be transmitted is:
The VERSION of zcs installed (8.7.0_GA_1659_RHEL7_64)
The ADMIN EMAIL ADDRESS created (admin@mail.kites.com.vn)

Notify Zimbra of your installation? [Yes] yes <<=
Notifying Zimbra of installation via http://www.zimbra.com/cgi-bin/notify.cgi?VER=8.7.0_GA_1659_RHEL7_64&MAIL=admin@mail.kites.com.vn

Notification complete

Setting up zimbra crontab…done.

Moving /tmp/zmsetup.20160811-181156.log to /opt/zimbra/log

Configuration complete – press return to exit Enter <<=
Như vậy là đã hoàn thành bước cài đặt cơ bản cho email zimbra trên server.

Bước 3

Cấu hình mở port trên iptables
[root@mail ~]# iptables -A INPUT -p udp -m udp –dport 161 -j ACCEPT
[root@mail ~]# iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 80 -j ACCEPT
[root@mail ~]# iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 443 -j ACCEPT
[root@mail ~]# iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 25 -j ACCEPT
[root@mail ~]# iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 2220 -j ACCEPT
[root@mail ~]# iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 110 -j ACCEPT
[root@mail ~]# iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 143 -j ACCEPT
[root@mail ~]# iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 389 -j ACCEPT
[root@mail ~]# iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 443 -j ACCEPT
[root@mail ~]# iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 587 -j ACCEPT
[root@mail ~]# iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 465 -j ACCEPT
[root@mail ~]# iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 993 -j ACCEPT
[root@mail ~]# iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 995 -j ACCEPT
[root@mail ~]# iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 7071 -j ACCEPT
[root@mail ~]# iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 7780 -j ACCEPT
[root@mail ~]# iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 8443 -j ACCEPT

Khởi động lại Firewall để bắt đầu có hiệu lực.
[root@mail ~]# systemctl restart iptables

Bước 4

Tắt một số service send mail mặc định trên hệ thống của bạn

[root@mail ~]# systemctl stop postfix.service

[root@mail ~]# systemctl disable postfix.service

Bước 5

Truy nhập vào webmail trang quản trị theo đường dẫn theo dạng https://mail.tên-miền-của-bạn:7071
https://mail.kites.com.vn:7071

Đăng nhập vào bằng tài khoản admin; và mật khẩu đã tạo ở bước trước

Hướng dẫn cài đặt zimbra mail server

Đăng nhập tài khoản đã tạo

Như vậy là các bạn đã cài đặt thành công email zimbra 8.7 trên hệ điều hành CentOS 7.

Với hướng dẫn cài đặt Zimbra mail server mà chúng tôi chia sẻ, hy vọng bạn sẽ dễ dàng cài đặt cho hệ thống của doanh nghiệp mình.Chúc các bạn thực hiện thành công ! Ngoài ra, nếu bạn muốn tìm hiểu email server thì hãy liên hệ đến Bkhost.vn để được tư vấn.

=> Tham khảo bài viết: Cách dùng mailchimp như thế nào?

About ppo.nam

XEM THÊM

Mail Google App là gì?

Email hosting, Email google apps là gì?

Email hosting, Email google apps là gì? Đó là câu hỏi mà chúng tôi thường gặp từ đại đa số người dùng các dịch vụ website.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *