BLOG BKHOST / HOSTING / DIRECTADMIN

DIRECTADMIN

Cài đặt PageSpeed Module trên directadmin

I. Giới thiệu Pagespeed sẽ giúp tăng tốc độ load time của website. Pagespeed là module dành cho apache và module sẽ tự động áp dụng vào hoạt động của website gồm các assets (CSS,javascript,images)  nhằm tăng hiệu suất hoạt động của website. Tối ưu hơn trong việc load trang web. Bạn có …

Xem tiếp »

Hướng dẫn enable SpamAssassin on your server directadmin

To enable SpamAssassin on your server, you need to first need to install it.  Once installed a few minor changes are needed in your /etc/exim.conf file. Or, as an alternative to using cpan, CentOS boxes can use this: yum -y install perl-ExtUtils-MakeMaker perl-Digest-SHA perl-Net-DNS perl-NetAddr-IP perl-Archive-Tar perl-IO-Zlib perl-Digest-SHA perl-Mail-SPF perl-IP-Country …

Xem tiếp »