BLOG BKHOST / Hosting / Cpanel

Cpanel

Một số file cấu hình cần biết trong cpanel

+Apache /usr/local/apache/httpd.conf -file cấu hình chính của apache +Các file chính liên quan tới việc cấu hình DNS /etc/named.conf /var/named/domainname.com.db /etc/resolv.conf +File cấu hình chính cho exim /etc/exim.conf +File cấu …

Xem tiếp »